- 
      PROCEDURY   POSTĘPOWANIA   NAUCZYCIELI    I   METODY    WSPÓŁPRACY  SZKOŁY    PODSTAWOWEJ  W    SUCHORABIE    Z   POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI DEMORALIZACJĄ, PRZETĘPCZOSCIĄ A W SZEGÓLNOŚCI NARKOMANIĄ I ALKOHOLIZMEM

   

Szkoła  Podstawowa   im   Stanisława   Wyspiańskiego

w Suchorabie 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH


     I.        Podejrzenie, że uczeń posiada przy sobie skradzioną rzecz

    II.        Podejrzenie, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły

  III.        Podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych bądź alkoholu

   IV.        Uczeń zachowuje się agresywnie w stosunku do rówieśników

    V.        Uczeń narusza godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły

   VI.        Uczeń zakłóca tok lekcji

 VII.        Posiadanie przez ucznia telefonu komórkowego

VIII.        Uczeń nie nosi obowiązującego stroju galowego

   IX.        Uczeń nie nosi kamizelki odblaskowej

 

 
I . PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SKRADZIONĄ RZECZ

1.     Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, koordynator ds bezpieczeństwa, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność wyłącznie zastrzeżona dla policji.

2.     Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły.

3.     Nauczyciel powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz – w ich obecności – z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania.

4.     W przypadku, gdy uczeń na polecenie nauczyciela nie chce przekazać skradzionej rzeczy, ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa rodziców, policję (która po przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia, oraz zabezpiecza znalezioną rzecz.).

5.     Jeżeli uczeń wyda rzecz dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją dyrektorowi / policji.

6.     Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

7.     Uczeń zostaje ukarany zgodnie z procedurami takimi, jak w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela (pkt. c, d, e, f, g).

II. PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ PALIŁ PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY

1.     W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń palił na terenie szkoły papierosy, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrekcji szkoły lub koordynatora ds bezpieczeństwa.

2.     W obecności pracowników wymienionych w pkt. 1 procedury oraz wychowawcy i pedagoga/koordynatora ds bezpieczeństwa uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną.

A.    Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia:

a.     wychowawca informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu,

b.     uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,

c.     uczeń podpisuje ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron.

B.    Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz olejny w przypadku tego ucznia:

a.     wychowawca informuje telefonicznie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu,

b.     uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,

c.     uczeń ma obniżoną semestralną ocenę zachowania, o co najmniej jeden stopień,

d.     rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,

e.     jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.


III. PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH BĄDŹ ALKOHOLU

1.     W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych bądź alkoholu, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek odizolowania ucznia od reszty klasy, ze względu na bezpieczeństwo nie pozostawia się go samego, stwarza warunki w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie, zgłoszenia powyższego faktu do dyrekcji szkoły, którzy zobowiązani są do poinformowania rodziców, pedagoga szkolnego i wychowawcy.

2.     W obecności pracowników wymienionych w pkt. 1 procedury uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną i poddany jest wstępnemu badaniu narkotestem na obecność narkotyków w ślinie.

3.     Jeżeli badanie potwierdzi powzięte przypuszczenie, wzywani są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia oraz pogotowie ratunkowe.

A.    Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia, a jest on przytomny i w pełni świadomy, po powtórzeniu badania w obecności rodziców/ prawnych opiekunów ucznia:

a.     uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie są obciążeni kosztami testu wg faktury zakupu,

b.     uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,

c.     uczeń ma obniżoną semestralną ocenę zachowania co najmniej o jeden stopień,

d.     rodzice/ prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,

e.     rodzice/ prawni opiekunowie zabierają ucznia do domu, zobowiązani są do zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki w danym dniu zajęciowym oraz do zgłoszenia się we wskazanej placówce terapeutycznej,

f.      jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

B.    Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:

a.     uczeń i jego rodzice/opiekunowie są obciążeni kosztami testu wg faktury zakupu,

b.     powtórzenie badania następuje w obecności rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz właściwych służb (policja, straż miejska) dysponujących atestowanym sprzętem do ww. badania,

c. sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb, podpisana także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

d.     szkoła kieruje pismo do sądu z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania,

e.     jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

C.    Jeżeli zachowanie ucznia odbiega od normy i występuje choćby podejrzenie zagrożenia zdrowia lub życia:

a.     wzywana jest natychmiastowo policja lub straż miejska,

b.     wzywane jest równocześnie pogotowie ratunkowe,

c.     uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,

d.     uczeń ma obniżoną semestralną ocenę zachowania co najmniej o jeden stopień,

e.  rodzice/ prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,

f.      jeżeli lekarz pogotowia nie podejmie decyzji o umieszczeniu ucznia w szpitalu, rodzice/prawni opiekunowie zabierają ucznia do domu, zobowiązani są do zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki w danym dniu zajęciowym,

g.     jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach,

h.     szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjecie dalszego postępowania.

 


IV. PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY Z UCZEŃ ZACHOWUJE SIĘ AGRESYWNIE W STOSUNKU DO RÓWIEŚNIKÓW

1.     Wychowawca klasy rozmawia z uczniem, omawia niestosowne zachowanie, udziela ustnego upomnienia.

2.     W sytuacji braku poprawy uczeń otrzymuje pisemną uwagę wychowawcy, skierowaną do rodziców/opiekunów prawnych.

3.     Wychowawca klasy rozmawia z uczniem w obecności koordynatora ds. Bezpieczeństwa/pedagoga lub dyrektora. Uczeń zawiera kontrakt zawierający dalsze zasady współpracy.

4.     Uczeń otrzymuje pisemną naganę dyrektora szkoły.

5.   Zwołanie posiedzenia Zespołu Wychowawczego szkoły, w którym uczestniczy: dyrekcja szkoły, wychowawca, pedagog, rodzic i uczeń. Przedstawiony zostaje problem, zaoferowane formy pomocy dziecku i rodzicom w pokonaniu problemu, oczekiwania w stosunku do dziecka i rodziców oraz przewidywane konsekwencje w przypadku braku zmiany zachowania.

6.     Gdy uczeń, mimo zastosowania wszystkich procedur, nadal swoim postępowaniem sprawia trudności wychowawcze, dyrektor zwraca się do Sądu Rodzinnego o wsparcie działań szkoły wobec danego ucznia.


V. PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ NARUSZA GODNOŚĆ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY

 

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:

a.     lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach,

b.     prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach,

c.     nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody,

d.    naruszenie ich prywatności i własności prywatnej,

e.     użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej,

f.      pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników,

g.     naruszenie ich nietykalności osobistej.

1.     W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek, zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora/koordynatora ds bezpieczeństwa lub pedagoga szkolnego.

2.     W obecności pracowników wymienionych w pkt. 1 procedury uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną i jeżeli zachodzi podejrzenie, że działał pod wpływem jakichkolwiek środków psychoaktywnych bądź alkoholu, poddany jest wstępnemu badaniu alkosensorem i narkotestem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu i narkotyków w ślinie po uprzednim poinformowaniu rodziców.

3.     Jeżeli badanie potwierdzi powzięte przypuszczenie, wzywani są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia i dalsza procedura zostaje wdrożona wg ustalonego biegu postępowania.

4.     Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem środków wymienionych w pkt 2 i 3, procedura przebiega następująco:

A.    Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia, a zdarzenie dotyczy punktu a lub b definicji:

a.     wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,

b.     uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie skierowana do rodziców za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,

c.     rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,

d.     uczeń ma obniżoną ocenę cząstkową zachowania o 1 stopień,

e.     jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

B.    Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:

a.     wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,

b.     uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,

c.     uczeń ma obniżoną semestralną ocenę zachowania co najmniej o jeden stopień,

d.     sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia,

e.     szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjecie dalszego postępowania,

f.      jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

C.    Jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji:

a.     wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i wzywa ich do szkoły,

b.     wzywana jest natychmiastowo policja lub straż miejska,

c.     uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,

d.     uczeń ma obniżoną semestralną ocenę zachowania co najmniej o jeden stopień,

e.     sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb, podpisana także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

f.      osoba poszkodowana zgłasza na policję doniesienie o popełnieniu przestępstwa z powództwa cywilnego,

g.     jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

VI. PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ ZAKŁÓCA TOK LEKCJI

A.    
W sporadycznych przypadkach:

1.     Upomnienie słowne ucznia.

2.     Wpisanie uczniowi pisemnej uwagi.

B.    
W przypadku braku poprawy zachowania ucznia:

1.     Indywidualna rozmowa z uczniem w obecności wychowawcy klasy.

2.     Rozmowa z rodzicami w obecności ucznia.

3.     Obniżenie cząstkowej oceny z zachowania.

4.     Obniżenie oceny semestralnej z zachowania o co najmniej jeden stopień.


VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POSIADANIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO PRZEZ UCZNIA

1.     Uczeń ma prawo posiadać telefon komórkowy na terenie szkoły.

2.     Od momentu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych aż do ich zakończenia, telefon jest wyłączony (a nie wyciszony).

3.     W sytuacjach wyjątkowych (koniecznych) jest do dyspozycji tel. stacjonarny w sekretariacie szkoły.

4.     W przypadku użycia telefonu komórkowego przez ucznia, nauczyciel ma prawo do odebrania aparatu, umieszczenia go w podpisanej kopercie i powiadomienia rodzica o możliwości odebrania w sekretariacie szkoły.

5.     Nauczyciel odnotowuje w zeszycie uwag użycie telefonu niezgodnie z procedurą.

6.     Trzykrotny wpis do zeszytu uwag jest podstawą obniżenia oceny z zachowania, z jednoczesnym zakazem posiadania telefonu komórkowego w szkole.


VIII. PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ NIE NOSI OBOWIĄZUJĄCEGO STROJU     GALOWEGO

A.     

1.     Odnotowanie braku stroju przez nauczyciela lub wychowawcę w dzienniku lekcyjnym (jeden raz w semestrze – bez konsekwencji).

B.     

1.     Upomnienie wychowawcy z wpisem do zeszytu obserwacji i poinformowanie rodziców.

2.     Obniżenie cząstkowej oceny z zachowania.

C.     

1.     Rozmowa z rodzicami – zawarcie kontraktu.

2.     Obniżenie oceny semestralnej z zachowania.

 


IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA, GDY UCZEŃ NIE NOSI KAMIZELKI ODBLASKOWEJ.

 

        A.    Odnotowanie braku kamizelki przez nauczyciela dyżurującego w zeszycie uwag „Czerwone kartki”

        B.    Upomnienie wychowawcy i poinformowanie rodziców

        C.    Obniżenie cząstkowej oceny z zachowania

        D.    Rozmowa z rodzicami

        E.    Obniżenie oceny semestralnej z zachowania

 

 

OPRACOWANIE:

 

Joanna Bajer – koordynator ds bezpieczeństwa

Anna Lorek-Bera– nauczyciel

Agnieszka Basista-nauczyciel

 

 


             
AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT