-


- 
        PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUCHORABIE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego
Szkoły Podstawowej w  Suchorabie
w roku szkolnym 2014/2015

 

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

 

I.Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy o systemie oświaty, w trybie planowanych lub doraźnych działań.

II.Formami nadzoru pedagogicznego są:

 

1.      Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.

2.      Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

3.      Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

 •          organizowanie szkoleń i narad,
 •        motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,    
 •    obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji.

 

III.Źródła planowania nadzoru:

1.      Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym:

 •         poprawa efektów nauczania poprzez:
 •       analizę  wyników sprawdzianu zewnętrznego i sprawdzianów  próbnych wewnętrznych
 •         badanie  osiągnięć  po I etapie  edukacyjnym  tzw. diagnoza wstępna
 •       spójność   programów  nauczania  z przyjętą  koncepcją  pracy  szkoły

 

 •     pełną realizację podstawy programowej,
 •     zapewnienie nauczycielom właściwej bazy lokalowej i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej i wybranych programów nauczania,
 •     systematyczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy,
 •    organizację zajęć dodatkowych uwzględniającą potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

 

2.                  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

 •   wspieranie rozwoju  dziecka  młodszego na pierwszym i kolejnych  etapach  edukacyjnych w związku z obniżeniem  wieku  realizacji obowiązku szkolnego
 •   profilaktyka  agresji  i przemocy w szkołach
 •   edukacja  włączająca  uczniów  niepełnosprawnych
 •         ewaluacja,
 •          kontrola,
 •          wspomaganie,
 •         monitorowanie.

 

3.                  Plan nadzoru kuratora oświaty:

 •  realizacja przez szkołę obowiązku  prowadzenia  zajęć  wychowania  fizycznego
 •  prawidłowość  prowadzonych przez szkołę  działań  wychowawczych i zapobiegawczych wśród  dzieci i  młodzieży  zagrożonej  uzależnieniem
 •  prawidłowość  organizacji zajęć  rewalidacyjnych
 •          ewaluacja,
 •          kontrola,
 •          wspomaganie,
 • ·        monitorowanie.

 

4.                  Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, Ustawa o systemie oświaty:

 •          procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,
 •          uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 •          szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację,
 •          rodzice są partnerami szkoły lub placówki,
 •          realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 •        przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
 •          przestrzeganie statutu szkoły lub placówki.

 

Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015 

Lp.

 

Zakres realizacji – forma nadzoru

 

Numer załącznika

 

Uwagi

1.

 

Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej

 

1

 

 

2.

 

Ocena pracy nauczycieli

 

2

 

 

3.

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

 

3

 

 

4.

 

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

 

4

 

 

5.

 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa

 

5

 

 

6.

 

Nadzór nad realizacją podstawy programowej

 

6

 

 

7.

 

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

 

7

 

 


Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej będzie:

 

1. Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji:

 •         systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej,
 •          analiza programów nauczania w zakresie uwzględniania osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,
 •          analiza osiągnięć każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych,
 •          ewaluacja skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.

2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji:

  •          ewaluacja organizacji procesu edukacyjnego w zespole klasowym.

    Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną działalność statutową szkoły, z uwzględnieniem:

 

1.      Realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania.

2.      Przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach.

3.      Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

4.      Kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i dokumentacji obserwacji dzieci.

5.      Monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli.

 

Wspomaganie nauczycieli ma na celu:

1.      Organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami szkoły.

2.      Opracowanie planu WDN.

3.      Finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego.

4.      Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

5.      Pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Monitorowanie:

Monitorowanie podstawy programowej.

Załącznik nr 1

Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej

Lp.

Przedmiot ewaluacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

1.

Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

Styczeń–luty

Dyrektor, zespół ewaluacyjny: U. Saganiewicz, A. Pałka, U. Kowalska

2.

Efektywność wspomagania rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Kwiecień - maj

Dyrektor, zespół ewaluacyjny: A. Dziedzic, I.Klimowicz, A. Basista

 

Wstępna diagnoza

Lp.

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej

Wstępna diagnoza

Tak

Nie

Brak informacji

Źródło informacji

1.

Ocena stopnia zaangażowania rodziców i uczniów w tworzenie koncepcji pracy szkoły oraz ocena spójności programów szkolnych z tą koncepcją

 

 

 

 

2.

Prawidłowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności wdrażanych wniosków z analizy sprawdzianów

 

 

 

 

3.

Efektywność wspomagania rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

 

 

 

4.

Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

 

 

 

 

5.

Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa

 

 

 

 

6.

Ocena efektywności pracy zespołów nauczycielskich

 

 

 

 


 Ewaluacja nr 1

 

Realizacja  podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej  zalecanych  warunków i sposobów realizacji

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Realizacja  podstawy programowej  przez wszystkich nauczycieli

Określenie odbiorców ewaluacji

Dyrektor Szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

·         Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (styczeń–luty),

·         wyniki potrzebne w pierwszych dniach drugiego półrocza roku szkolnego,

·         koszt papieru, tonera,

·         wyniki ewaluacji z poprzedniego roku szkolnego

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)

Dwie osoby – nauczyciele wychowawcy klas  starszych

·         nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej

·         pedagog, psycholog (jeżeli są zatrudnieni w szkole).

Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport

Określenie przedmiotu ewaluacji

Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

1.      W jaki sposób nauczyciele realizują cele określone w podstawie programowej?

2.      W jaki sposób nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej?

3.      W jaki sposób organizacja zespołów nauczycielskich sprzyja realizacji podstawy programowej?

4.    W jaki sposób nauczyciele wykorzystują podstawę programową wcześniejszych etapów edukacyjnych?

Określenie kryteriów ewaluacji

1.      Nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej.

2.      Monitorowanie realizacji podstawy przeprowadza się w perspektywie każdego ucznia.

3.      Nauczyciele i uczniowie współpracują w procesie uczenia się.

4.      Nauczyciele znają podstawę programową poprzednich i następnych etapów kształcenia.

5.      Zespół nauczycieli uczących w szkole jest odpowiedzialny za realizację całości podstawy programowej

Dobór metod badawczych

Analiza dokumentów, ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, ankieta dla uczniów, obserwacja zajęć

Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)

·         Styczeń – opracowanie koncepcji ewaluacji, analiza dokumentów,

·         luty – zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli, Dyrektora Szkoły,

·         koniec lutego – raport ewaluacyjny

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach

 

Ewaluacja nr 2

 

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Efektywność wspomagania rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Określenie odbiorców ewaluacji

Dyrektor Szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

·         Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (kwiecień- maj),

·         wyniki  przed  zakończeniem drugiego półrocza,

·         koszt papieru, tonera,

·         analiza skarg i wniosków rodziców, protokołów powypadkowych

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)

Trzy osoby – nauczyciele wychowawcy lub:

·         nauczyciel jako koordynator ewaluacji,

·         pedagog, psycholog.

Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport

Określenie przedmiotu ewaluacji

Ocena działań szkoły w zakresie organizacji wspomagania rozwoju uczniów

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

1.      W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia?

2.      Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów?

3.      Czy szkoła zapewnia warunki do wyrównywania braków i zaległości?

4.      Jakie formy pomocy organizuje szkoła w specyficznych trudnościach w nauce?

5.      Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?

6.      Czy działania zapobiegające wykluczeniom uczniów z uwagi na status społeczny i ekonomiczny organizowane przez szkołę są skuteczne?

Określenie kryteriów ewaluacji

1.      Nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia.

2.      Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów.

3.      Szkoła zapewnia warunki do wyrównywania braków i zaległości.

4.      Szkoła organizuje pomoc w specyficznych trudnościach w nauce

Dobór metod badawczych

Ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, obserwacja zajęć, wywiad z Dyrektorem – kwestionariusz, ankieta i rozmowy z uczniami

Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)

·         2–10 listopada – opracowanie koncepcji ewaluacji,

·         12–30 listopada – zebranie informacji od dzieci, rodziców, nauczycieli, Dyrektora Szkoły,

·         20 grudnia – raport ewaluacyjny

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach

 

Załącznik nr 2

Ocena pracy nauczycieli

 

Lp.

Rodzaj oceny

Zakres realizacji

Terminy

Osoby

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

1.

Ocena pracy nauczyciela

Dokumentowanie pracy nauczycieli niezbędne do dokonania oceny pracy

Cały rok szkolny

Edyta Świętek

Urszula Saganiewicz

Obserwacja zajęć

2.

Ocena dorobku zawodowego

Dokumentowanie działań nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego:

·         ocena planów rozwoju pod kątem zgodności z koncepcją pracy szkoły,

·         ocena projektów i programów edukacyjnych,

·         wykorzystanie przez nauczycieli technologii komputerowej

Cały rok szkolny

Nauczyciele odbywający staż:

Iwona Klimowicz

Andrzej Pałka

Aneta Dziedzic

Kontrola działań nauczyciela opiekuna stażu, kontrola dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, obserwacje, ankietowanie

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

Cel obserwacji

Tematyka obserwacji

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

Celem obserwacji zajęć jest:

·         gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,

·         wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,

·         diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,

·         ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów.

 

Obserwacji mogą podlegać:

·         zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami, imprezy szkolne

1.      Kształtowanie u uczniów umiejętność uczenia się.

2.      Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

3.      Informowanie uczniów o celach uczenia się.

4.      Dostosowanie metod pracy do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

5.      Diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia.

6.      Angażowanie wszystkich uczniów podczas zajęć.

7.      Zachęcanie każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.

8.      Umiejętność pracy zespołowej.

9.      Realizacja podstawy programowej.

10.  Stosowanie metod aktywizujących uczniów.

11.  Poziom osiągania przez nauczyciela wyznaczonych celów.

12.  Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych.

13.  Stosowanie pomocy dydaktycznych.

14.  Celowość zadawania prac domowych – dostosowanie do indywidualnych możliwości ucznia

 

Harmonogram  obserwacji  zajęć  w  roku  szkolnym  2014/2015

 

Tematyka  obserwacji

Imię  i  nazwisko  nauczyciela

Termin  obserwacji

Klasa

Przedmiot

Potwierdzenie

Kształtowanie  u  uczniów  umiejętności  uczenia  się.

Aneta  Dziedzic

Wrzesień 2014 r.

II

 

Praca  biblioteki  szkolnej.

Helena  Dziura

Październik  2014 r.

Całość  pracy

 

Tworzenie  atmosfery  sprzyjającej  uczeniu  się.

Iwona  Klimowicz

Październik  2014 r.

III

 

Informowanie  uczniów  o  celach  uczenia  się.

Urszula  Saganiewicz

Listopad  2014 r.

VI

 

Dostosowanie metod  pracy  do  potrzeb  ucznia, klasy        i  oddziału.

Andrzej  Pałka

Listopad  2014 r.

IV

 

Angażowanie  wszystkich  uczniów  podczas  zajęć.

Urszula  Kowalska

Grudzień  2014 r.

V

 

Umiejętność  pracy  zespołowej.

Anna  Lorek – Bera

Styczeń  2015 r.

I + II

 

Realizacja  podstawy  programowej.

Joanna  Bajer

Luty  2015 r.

I + II

 

Stosowanie  metod  aktywizujących.

Ewa  Lipińska – Glica

Marzec  2015 r.

OP

 

Poziom  osiągania  przez  nauczyciela  wyznaczonych      celów.

Agnieszka  Basista

Marzec  2015 r.

Świetlica

 

Stosowanie  pomocy  dydaktycznych.

Edyta  Świętek

Kwiecień  2015 r.

Chór  młodszy

 

Celowość  zadawanych  prac  domowych –      dostosowanie  do  indywidualnych  możliwości.

Michalina  Kłeczek  Marek

Maj  2015 r.

VI

 

Wykorzystanie  czasu  zajęć  edukacyjnych.

Ks. Leszek  Uniwersał

Czerwiec  2015 r.

III

 

 

Załącznik nr 4

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

 

Lp.

Formy doskonalenia zawodowego

Tematyka szkolenia

Liczba nauczycieli

Planowany

termin

1.

Warsztaty metodyczne

Diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się w pracy z wychowankami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym

13

Listopad

2.

Warsztaty metodyczne

Wpływ pracy zespołowej nauczycieli na jakość nauczania

Wszyscy nauczyciele

Styczeń

3.

Warsztaty metodyczne

Praca z nowoczesnymi technologiami

5

Luty

4.

Warsztaty metodyczne

Bezpieczeństwo w szkole

13

Marzec

5.

Konferencja

Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły

4

Maj

 

Załącznik nr 5

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek

 

Czynności kontrolne

Termin

Dokumentacja

Osoba kontrolująca

Kontrola dokumentacji wychowawczej

Cały rok szkolny

Dokumenty prowadzone przez wychowawców

Dyrektor

Kontrola systematyczności oceniania

Cały rok szkolny

Dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć

Dyrektor

Kontrola prowadzenia dokumentacji nauczania

Listopad

Księgi uczniów, księgi ewidencji, arkusze nauczania

Dyrektor

Kontrola realizacji programów nauczania/podstawy programowej

Cały rok szkolny

Podstawa programowa, program nauczania, plan nauczania

Dyrektor

Kontrola dokumentacji wycieczek szkolnych

Każdorazowo

Szczegółowa dokumentacja wszystkich wycieczek – zgodnie z arkuszem kontroli

Dyrektor

Kontrola stanu technicznego obiektu szkoły

Cały rok szkolny

Dokumentacja techniczna, protokoły, przeglądy

Dyrektor

Kontrola realizacji godzin wynikających z art. 42 KN

Luty, czerwiec

Dzienniki zajęć

Dyrektor

 

Załącznik nr 6

Nadzór nad realizacją podstawy programowej – cele ogólne kształcenia

 

Umiejętności

Nadzór

Kontrola

Ewaluacja

Wspomaganie

Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
-komunikacyjnymi

Analiza dokumentów, zapisy w dzienniku

1.      Ankieta dla uczniów.

2.      Wywiad z nauczycielem informatyki.

3.      Obserwacje lekcji:

·         wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia,

·         korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej.

4.      Systematyczność wykorzystania technologii komputerowej

Szkolenie z wykorzystania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych

Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata

Analiza planów nauczania

Ankieta dla uczniów, wywiad z nauczycielami wybranych przedmiotów, obserwacje zajęć

Szkolenie dotyczące aktywnych metod nauczania

Umiejętność pracy zespołowej

Analiza planów dydaktycznych

Ankieta dla uczniów, wywiad z nauczycielami, obserwacja zajęć

Szkolenie z zasad stosowania metody projektu

 

Załącznik nr 7

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

 

Lp.

Termin

Prawidłowość realizacji

Problemy w realizacji

Kryteria sukcesu tak/nie

1.

Październik

Dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów

 

 

2.

Listopad

Organizacja zajęć dodatkowych uwzględniająca potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów

 

 

3.

Styczeń

Prawidłowa realizacja zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy

 

 

 

 

 

 
AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT