-


- 
        PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUCHORABIE
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ………… 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ………… 2015 r w sprawie wymagań wobec szkół i placówek,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

 

I.        Nadzór pedagogiczny realizowany jest przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy o systemie oświaty, w trybie planowanych lub doraźnych działań.

II.        Formami nadzoru pedagogicznego są:

 

1.      Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę. Wyniki badań ewaluacyjnych będą wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole.

2.      Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, przeprowadzona w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

3.      Wspomaganie nauczycieli przeprowadzane w celu inspirowania i intensyfikowania w szkole procesów służących poprawie oraz doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów w realizacji ich zadań. Wspomaganie to:

·         organizowanie szkoleń i narad,

·         motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

·   przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego.

III.Dyrektor szkoły, realizując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego (ewaluacji, kontroli, wspomagania), przede wszystkim obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły.

IV.Dyrektor szkoły monitoruje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły poprzez zbieranie i analizę informacji.

V.Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 uso., w trybie działań planowych lub doraźnych:

 

1.      Działania planowe realizowane są zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016.

2.     Działania doraźne realizowane są, kiedy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego.

3.      Działania planowe i doraźne wynikają z potrzeb szkoły.

VI.Plan nadzoru opracowywany jest z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym, tj.:

·         poprawa efektów nauczania poprzez:

 •   pełną realizację podstawy programowej,
 •    zapewnienie nauczycielom właściwej bazy lokalowej i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej i wybranych programów nauczania,
 •    systematyczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy,
 •    organizację zajęć dodatkowych uwzględniających potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów;
 •         wnioski do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 zawierające działania zmierzające do poprawy wyników nauczania i wynikające z wewnętrznej ewaluacji:
 •    natychmiast reagować na nieodpowiednie zachowania uczniów .
 •   podejmować działania zapewniające bezpieczeństwo w szkole i przeciwdziałające przemocy oraz eliminujące zachowania agresywne uczniów,
 •    na bieżąco kontrolować stan sprzętu szkolnego,
 •    w większym stopniu wykorzystywać środki multimedialne na lekcjach,
 •    doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisania, wyszukiwania informacji oraz ich porównywania, wnioskowania, wyszukiwania zależności oraz związków przyczynowo-skutkowych,
 •    kontrolować samodzielność wykonywanych przez uczniów prac;
 •      zadania wynikające z koncepcji rozwoju szkoły:
 •    współpraca z rodzicami w obszarze wychowania,
 •    współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz promocja szkoły.  

VII.Źródła zewnętrzne planu:

1.      Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016:

·         Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

·         Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

·         Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Priorytetem MEN-u w roku szkolnym 2015/2016 jest „Otwarta szkoła”. Otwarta na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne oraz potrafiąca korzystać z tego, co ją otacza.

2.      Tematyka w zakresie kontroli w roku szkolnym 2015/2016:

·         prawidłowość  organizacji i pracy świetlicy  szkolnej.

·         Kontrola prowadzonej dokumentacji  przez  nauczycieli.

3.      Monitorowanie:

·         realizacji  podstawy  programowej

·         wyników  egzaminów  wewnętrznych i  zewnętrznych na  różnych etapach edukacji

Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Lp.

 

Zakres realizacji – forma nadzoru

 

Numer załącznika

Osoby odpowiedzialne

 

Uwagi

1.

 

Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej

 

1

Dyrektor

 

 

2.

 

Ocena pracy nauczycieli

 

2

Dyrektor

 

 

3.

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

 

3

Dyrektor

 

 

4.

 

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

 

4

Dyrektor

 

 

5.

 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa

 

5

Dyrektor

 

 

6.

 

Nadzór nad realizacją podstawy programowej

 

6

Dyrektor

 

 

7.

 

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

 

7

Dyrektor, zespoły nauczycieli

 

 

8.

 

Projekty ewaluacji

 

8

Zespoły nauczycieli

 

 


Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej będzie:

 

1.      Rodzice są partnerami szkoły:

·         szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy,

·         w szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci,

·         rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach,

·         w szkole są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.

 

2.       Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju:

·         w szkole rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju,

·         szkoła w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym,

·         współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój,

·         współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów.

 

3.      Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji:

·         systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej,

·         analiza programów nauczania w zakresie uwzględniania osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,

·         analiza osiągnięć każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych,

·         ewaluacja skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.

 

4.      Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz działań wychowawczych:

·         analiza programów wychowawczych i profilaktycznych oraz ocena przestrzegania praw dziecka i ucznia w zakresie działań antydyskryminacyjnych,

·         analiza funkcjonowania samorządu uczniowskiego – należy zdiagnozować (ewaluacja i kontrola) stopień zaangażowania uczniów w działania samorządu,

·         analiza przestrzegania zasad postępowania i współżycia w szkole przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów.


5.      Ocena efektywności pracy zespołów nauczycielskich:

·         kontrola i ewaluacja pracy zespołowej nauczycieli pracujących w jednym oddziale w zakresie planowania, realizacji, analizy i doskonalenia procesów edukacyjnych,

·         ewaluacja korelacji międzyprzedmiotowej oraz działań interdyscyplinarnych,

·         ewaluacja i kontrola funkcjonujących w szkole programów nauczania.

 

6.      Prawidłowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności wdrażanych wniosków z analizy sprawdzianów:

·         planowanie analizowania wyników egzaminów, ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych,

·         formułowanie w ramach nadzoru pedagogicznego wniosków i rekomendacji,

·         planowanie badań wewnętrznych, które są adekwatne do potrzeb szkoły,

·         planowanie badań losów absolwentów i osiągnięć uczniów.

 

Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną działalność statutową szkoły, z uwzględnieniem:

·         realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania,

·         przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach

·         zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

·         kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej oraz dokumentacji obserwacji dzieci,

·         monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli.

 

Wspomaganie nauczycieli ma na celu:

·         organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami szkoły,

·         opracowanie planu WDN,

·         finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,

·         inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych,

·         pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego.

 

Monitorowanie:

Monitorowanie podstawy programowej.

Załącznik nr 1

Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej

Lp.

Przedmiot ewaluacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

1.

Rodzice są partnerami szkoły:

·         szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy,

·         w szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci,

·         rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach,

·         w szkole realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły

Listopad- grudzień 2015r

Dyrektor, zespół ewaluacyjny w składzie :

2.

Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju:

·         w szkole rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju,

·         szkoła w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym,

·         współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój,

·         współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów

Kwiecień – maj

2016r.

Dyrektor, zespół ewaluacyjny  w składzie :


Załącznik nr 2

Ocena pracy nauczycieli

Lp.

Rodzaj oceny

Zakres realizacji

Terminy

Osoby

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

1.

Ocena pracy nauczyciela

Dokumentowanie pracy nauczycieli niezbędne do dokonania oceny pracy:

·         obserwowanie zajęć z uczniami,

·         obserwowanie spotkań z rodzicami,

·         analiza, przegląd dokumentacji dydaktycznej i wychowawczej prowadzonej przez nauczyciela,

·         analiza dokumentów pracy zespołów zadaniowych (przedmiotowych, wychowawczych), w których uczestniczy dany nauczyciel

Cały rok szkolny

Trzech nauczycieli

Obserwacja zajęć,

analiza dokumentacji

2.

Ocena dorobku zawodowego

Dokumentowanie działań nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego:

·         ocena planów rozwoju pod kątem zgodności z koncepcją pracy szkoły,

·         ocena projektów i programów edukacyjnych,

·         wykorzystanie przez nauczycieli technologii komputerowej

Cały rok szkolny

Nauczyciele odbywający staż

Kontrola działań nauczyciela opiekuna stażu, kontrola dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, obserwacje, ankietowanie

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Obserwacja zajęć nauczycieli

Cel obserwacji

Tematyka obserwacji

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

Celem obserwacji zajęć jest:

·         gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,

·         wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,

·         diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,

·         ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów.

Obserwacji mogą podlegać:

·         zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami, imprezy szkolne

1.      Stosowanie zasad oceniania:

·         informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

·         udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

·         udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

·         motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

2.      Realizacja WSO:

·         rytmiczność i różnorodność oceniania z uwzględnieniem różnych dziedzin aktywności ucznia,

·         zgodność zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z przepisami prawa, w tym oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

·         przestrzeganie przez nauczycieli ustalonych w szkole zasad oceniania uczniów,

·         dokumentowanie oceniania,

·         organizacja i dokumentowanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

3.      Informowanie uczniów o celach uczenia się.

4.      Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych.

5.      Stosowanie pomocy dydaktycznych.

6.      Celowość zadawania prac domowych


Harmonogram  obserwacji  zajęć  w  roku  szkolnym  2015/2016

Tematyka  obserwacji

Imię  i  nazwisko  nauczyciela

Termin  obserwacji

Klasa

Przedmiot

Potwierdzenie

Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć  edukacyjnych i jego zachowaniu.

Aneta  Dziedzic

Wrzesień 2015 r.

III

 

Motywowanie ucznia do dalszych postępów.

Angelina Kadula

Październik  2015 r.

V

 

Rytmiczność i różnorodność oceniania z uwzględnieniem aktywności ucznia.

Urszula  Kowalska

Listopad  2015 r.

VI

 

Zadania  wychowawcze  w  kontekście  odstępstw  od  wyznaczonych  norm  dobrego  zachowania.

Urszula  Saganiewicz

Listopad  2015 r.

IV

 

Wykorzystanie  zajęć  świetlicowych  dla  indywidualnego  rozwoju  dziecka.

Agnieszka  Basista

Grudzień  2015 r.

Dzieci  przebywające

na  świetlicy

 

Przestrzeganie  przez  nauczyciela  ustalonych  zasad  WSO.

Anna  Lorek – Bera

Styczeń  2016 r.

III

 

Stosowanie  pomocy  dydaktycznych  na  zajęciach.

Iwona  Klimowicz

Luty  2016 r.

II

 

Praca  w  oddziale  przedszkolnym  z  dziećmi  5  i  6-letnimi.

Ewa  Lipińska – Glica

Marzec  2016 r.

OP

 

Celowość  zadawania  prac  domowych.

Edyta  Świętek

Marzec  2016 r.

I

 

Udzielanie   wskazówek  do  samodzielnego  planowania  własnego  rozwoju.

Joanna  Bajer

Marzec  2016 r.

II

 

Praca  biblioteki  szkolnej.

Helena  Dziura

Kwiecień  2016 r.

----------------------

 

Przygotowanie  dzieci  do  Pierwszej  Komunii Świętej.

Ks. Krystian  Piwowarczyk

Kwiecień  2016 r.

III

 

Praca z uczniem zdolnym.

Andrzej  Pałka

Maj 2016 r.

SKS

 

Ocena  pracy  w  kontekście  zakończenia  stażu  nauczycielskiego.

Angelina  Kadula

Maj  2016 r.

IV

 

 

Załącznik nr 4

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

 

Lp.

Formy doskonalenia zawodowego

Tematyka szkolenia

Liczba nauczycieli

Planowany

termin

1.

Prezentacja

Zmiany w prawie oświatowym

13

Październik

2.

Prezentacja

Ochrona danych osobowych

Wszyscy nauczyciele

Listopad

3.

Warsztaty metodyczne

Praca z nowoczesnymi technologiami

5

Grudzień

4.

Warsztaty metodyczne

Bezpieczeństwo w szkole

5

Styczeń

5.

Konferencja

Indywidualizacja procesu nauczania dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (afazja , autyzm)

2

luty

6.

Warsztaty metodyczne

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

2

marzec

7.

Warsztaty metodyczne

Ocenianie kształtujące

5

kwiecień

Załącznik nr 5

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

 

Temat

Cel

Termin

Czynności kontrolne

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Kontrola bazy dydaktycznej

Sprawdzenie, czy baza dydaktyczna szkoły odpowiada przepisom BHP

Sierpień 2015 i luty 2016

Przegląd bazy dydaktycznej, obserwacja pomieszczeń szkoły

Dyrektor, społeczny inspektor pracy, inspektor BHP

 

Kontrola realizacji programów nauczania i podstawy programowej

Sprawdzenie realizacji warunków realizacji wskazanych w podstawie programowej

Cały rok

 

 

 

Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów

Sprawdzenie, czy dokumentacja szkolna prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami

Listopad 2015 i styczeń 2016

Analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela, dokumentującej proces dydaktyczny i realizacje podstawy programowej

Dyrektor

 

Organizacja i przebieg egzaminu zewnętrznego

Sprawdzenie, czy realizowane są w szkole zadania wynikające z przepisów regulujących organizację i przebieg egzaminu zewnętrznego

Październik 2015 i marzec 2016

Analiza dokumentacji prowadzonej w związku z egzaminami zewnętrznymi, kontrola przestrzegania terminów wynikających z procedur, kontrola wychowawców klas w kontekście przeprowadzanych działań w zakresie popularyzacji zasad i procedur przeprowadzania egzaminu

Dyrektor

 

Realizacja regulaminu dyżurów nauczycielskich

Sprawdzenie, czy dyżury nauczycieli pełnione są zgodnie z regulaminem dyżurów obowiązującym w szkole oraz czy nauczyciele pełnią dyżury zgonie z harmonogramem

Cały rok

 

Obserwacja nauczycieli, czy pełnią dyżur zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów

Dyrektor

 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej, realizacja zadań

Sprawdzenie, czy organizacja pracy świetlicy szkolnej jest zgodna z przepisami ogólnymi i wewnętrznymi szkoły oraz w jaki sposób realizowane są zadania świetlicy

Październik–grudzień 2015

 

Obserwacja zajęć, analiza dokumentacji, wywiad swobodny z uczniami i nauczycielami

Dyrektor

 

Kontrola dokumentacji wycieczek szkolnych

Sprawdzenie, czy wycieczki szkolne realizowane są zgodnie z przepisami prawa

Październik–grudzień 2015

Obserwacja zajęć, analiza dokumentacji, wywiad swobodny z uczniami i nauczycielami

Dyrektor

 

Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach

Sprawdzenie, czy organizacja i przebieg zajęć edukacyjnych z języków obcych są zgodne z ramowymi planami nauczania

Październik–grudzień 2015

Obserwacja zajęć, analiza dokumentacji, wywiad swobodny z uczniami i nauczycielami

Dyrektor

 

 

 

Umiejętności

Nadzór

Kontrola

Ewaluacja

Wspomaganie

Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno--komunikacyjnymi

Analiza dokumentów, zapisy w dzienniku

1.       Ankieta dla uczniów.

2.       Wywiad z nauczycielem informatyki.

3.       Obserwacje lekcji:

·         wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia,

·         korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej.

4.       Systematyczność wykorzystania technologii komputerowej

Szkolenie z wykorzystania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych

Zgodność planu dydaktycznego z podstawą programową

Analiza dokumentów, zapisy w dzienniku

1.       Obserwacje lekcji.

2.       Ankieta dla nauczycieli

Szkolenie na temat konstruowania autorskich programów

Zgodność realizacji godzin dydaktycznych z ramowym planem nauczania i planem dydaktycznym

Analiza dokumentów, zapisy w dzienniku

1.       Obserwacje lekcji.

2.       Wywiad z nauczycielami na temat zgodności realizacji godzin dydaktycznych z ramowym planem nauczania i planem dydaktycznym

 

Stopień opanowania przez uczniów czynności i umiejętności z podstawy programowej

Analiza dokumentów, zapisy w dzienniku

1.       Obserwacje lekcji.

2.       Arkusz samooceny nauczyciela.

3.       Arkusze monitorowania.

4.       Analiza efektów kształcenia – stopnia opanowania przez uczniów umiejętności z podstawy programowej

Szkolenie w zakresie analizy efektów kształcenia

Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata

Analiza planów nauczania

1.       Ankieta dla uczniów.

2.     Wywiad z nauczycielami wybranych przedmiotów, obserwacje zajęć

Szkolenie dotyczące aktywnych metod nauczania

Umiejętność pracy zespołowej

Analiza planów dydaktycznych

1.       Ankieta dla uczniów.

2.       Wywiad z nauczycielami.

3.       Obserwacja zajęć

Szkolenie z zasad stosowania metody projektu

Załącznik nr 7

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

 

Lp.

Termin

Prawidłowość realizacji

Problemy w realizacji

Kryteria sukcesu tak/nie

1.

Październik

Dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów

 

 

2.

Listopad

Organizacja zajęć dodatkowych uwzględniająca potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów

 

 

3.

Styczeń

Prawidłowa realizacja zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy

 

 

 

Załącznik nr 8

 Projekty ewaluacji przygotowane przez zespoły nauczycielskie

 

Projekt ewaluacji nr 1

 

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Budowanie systemowych rozwiązań zapewniających zbieranie i uwzględnianie opinii rodziców w procesie podejmowania decyzji w celu zapewnienia pełnej partycypacji rodziców w życiu szkoły

Określenie odbiorców ewaluacji

Dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

·         Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (listopad - grudzień).

·         Wyniki potrzebne w grudniu.

·         wyniki ewaluacji z poprzedniego roku szkolnego

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)

Dwie osoby – nauczyciele wychowawcy lub:

·         nauczyciel jako koordynator ewaluacji,

·         pedagog, psycholog

Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport

Określenie przedmiotu ewaluacji

Ocena stopnia partycypacji i aktywności rodziców

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

1.       W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy?

2.       Czy podejmowane działania prowadzone są w sposób systemowy?

3.       Co świadczy o możliwości współdecydowania rodziców o ważnych sprawach szkolnych?

4.       Na czym polega udział rodziców w procesie podejmowania decyzji?

5.       W jakich działaniach podejmowanych przez placówkę uczestniczą rodzice?

Określenie kryteriów ewaluacji

1.       Szkoła w sposób systemowy współpracuje z rodzicami.

2.       Współpraca z rodzicami umożliwia realizację uprawnień rodziców opisanych w uso.

3.       Współpraca z rodzicami prowadzi do pełnej partycypacji rodziców w zarzadzaniu szkołą.

4.       Szkoła skutecznie zachęca rodziców do zgłaszania inicjatyw.

5.       Współpraca szkoły z rodzicami prowadzi do realizacji zadań szkoły i oczekiwań rodziców

Dobór metod badawczych

Analiza dokumentów, ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, ankieta dla uczniów, obserwacja zajęć

Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)

·         pażdziernik: opracowanie koncepcji ewaluacji, analiza dokumentów.

·         listopad: zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły.

·         grudzień: raport ewaluacyjny

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły. Najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach

 

Projekt ewaluacji nr 2

 

Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Szkoła jest otwarta na potrzeby środowiska i korzysta z jej zasobów

Określenie odbiorców ewaluacji

Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

·         Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (kwiecień- maj).

·         Wyniki potrzebne na koniec drugiego półrocza.

·         Analiza skarg i wniosków rodziców, protokołów powypadkowych

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)

Trzy osoby – nauczyciele wychowawcy lub:

·         nauczyciel jako koordynator ewaluacji,

·         pedagog, psycholog.

Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport

Określenie przedmiotu ewaluacji

Ocena działań szkoły w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

1.       Jakie są najważniejsze potrzeby lokalnego środowiska?

2.       Jakie działania podejmowane są przez szkołę, aby zaspokoić potrzeby lokalnego środowiska?

3.       Czy podejmowane przez szkołę działania służą zaspokajaniu potrzeb środowiska?

4.       Jakie są wzajemne korzyści wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym?

Określenie kryteriów ewaluacji

1.       Szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego.

2.       Szkoła uwzględnia zróżnicowane potrzeby środowiska lokalnego.

3.       Szkoła zaspokaja potrzeby środowiska lokalnego.

4.       Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów

Dobór metod badawczych

Ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, obserwacja zajęć, wywiad z dyrektorem(kwestionariusz), ankieta i rozmowy z uczniami

Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)

·         marzec: opracowanie koncepcji ewaluacji,

·         kwiecień: zebranie informacji od dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły,

·         maj : raport ewaluacyjny

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły. Najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach

 

 

 

 
AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT