-


- 
        PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUCHORABIE
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

 

I.Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy o systemie oświaty, w trybie planowanych lub doraźnych działań.

II.Formami nadzoru pedagogicznego są:

1.      Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.

2.      Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

3.      Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

·         organizowanie szkoleń i narad,

·         motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

·         obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji.

 

III.Źródła planowania nadzoru:

 

1.      Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym: 

·         stosować metody aktywizujące zwiększające zaangażowanie uczniów na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających trudności wychowawcze i edukacyjne,

·         aktywizować rodziców do współpracy ze szkołą poprzez nowo opracowany plan działań sporządzony przez zespół do spraw wychowawczych,

·         zorganizować szkolenie rady na temat działalności zespołów przedmiotowych w szkole,

·         powołać zespół do spraw rozwiązywania problemów wychowawczych,

·         systematycznie prowadzić dokumentację szkolną, głównie dzienniki lekcyjne,

·         zwiększyć ilość szkoleń metodycznych i warsztatów dla nauczycieli,

·          poprawa efektów nauczania poprzez: 

o   pełną realizację podstawy programowej,

o   zapewnienie nauczycielom właściwej bazy lokalowej i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej i wybranych programów nauczania,

o   systematyczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy,

o   organizacja zajęć dodatkowych uwzględniająca potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

 

2.                  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa: 

·         wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego,

·         działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów,

·         kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych,

·         w zakresie kontroli:

o   organizacja kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych,

o   zgodność z przepisami prawa organizacji świetlicy szkolnej,

o   zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole,

o   wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora umożliwiające obrót używanymi podręcznikami,

·         w zakresie ewaluacji:

o   procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

o   dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

o   respektowane są normy społeczne,

·         w zakresie monitorowania:

o   proces wdrażania podstawy programowej,

o  wspieranie szkół przez PPP i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

 

3.                  Plan nadzoru kuratora oświaty:

·         Dokument z dnia 30 sierpnia 2013 roku  NP.531.45.2013.WB  /załącznik do niniejszego Planu/.

4.                  Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, Ustawa o systemie oświaty:

 

·         procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

·         uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

·         szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację,

·         rodzice są partnerami szkoły lub placówki,

·         realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,

·         przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przepisów dotyczących, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,

·         przestrzeganie statutu szkoły lub placówki.

 

 

Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014

Lp.

 

Zakres realizacji – forma nadzoru

 

Numer załącznika

 

Uwagi

1.

 

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram

 

1

 

 

2.

 

Ocena pracy nauczycieli

 

2

 

 

3.

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

 

3

 

 

4.

 

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

 

4

 

 

5.

 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa

 

5

 

 

6.

 

Nadzór nad realizacją podstawy programowej

 

6

 

 

7.

 

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

 

7

 

 


Ewaluacja wewnętrzna prowadzona będzie w obszarach:

 

1.      Koncepcja pracy szkoły:

 ·         ewaluacja stopnia zaangażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w tworzenie koncepcji oraz jej realizacji,

·         ewaluacja programów szkolnych (wychowawczego, profilaktyki, przedmiotowych) w zakresie ich spójności z koncepcją pracy szkoły.

 

2.      Szkoła wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację:

·         ewaluacja organizacji procesu edukacyjnego w zespole klasowym.

 

3.      Realizacja podstawy programowej:

 ·         systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej,

·         analiza programów nauczania w zakresie uwzględniania osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,

·         analiza osiągnięć każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych,

·         ewaluacja skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.

 

4.      Działania wychowawcze:

 ·         analiza programów wychowawczych i profilaktycznych oraz ocena przestrzegania praw dziecka i ucznia w zakresie działań antydyskryminacyjnych,

·         analiza funkcjonowania samorządu uczniowskiego – należy zdiagnozować (ewaluacja i kontrola) stopień zaangażowania uczniów w działania samorządu,

·         analiza przestrzegania zasad postępowania i współżycia w szkole przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów.

 

5.      Organizacja pracy zespołowej nauczycieli:

·         kontrola i ewaluacja pracy zespołowej nauczycieli pracujących w jednym oddziale w zakresie: planowania, realizacji, analizy i doskonalenia procesów edukacyjnych,

·         ewaluacja korelacji międzyprzedmiotowej oraz działań interdyscyplinarnych,

·         ewaluacja i kontrola w programów nauczania funkcjonujących w szkole.

 

6.      Analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych:

·         planowanie analizowania wyników egzaminów, ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych,

·         formułowanie w ramach nadzoru pedagogicznego wniosków i rekomendacji,

·         planowanie badań wewnętrznych, które są adekwatne do potrzeb szkoły,

·         planowanie badań losów absolwentów i osiągnięć uczniów.

 

Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, z uwzględnieniem:

 1.      Realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania.

2.      Przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach.

3.      Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

4.      Kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i dokumentacji obserwacji dzieci.

5.      Monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli.

 

Wspomaganie nauczycieli ma na celu:

 1.      Organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami szkoły.

2.      Opracowanie planu WDN.

3.      Finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

4.      Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

5.      Pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego.

 

Monitorowanie:

 Monitorowanie podstawy programowej.

 

Załącznik nr 1

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram

Lp.

Zakres realizacji wymagań

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

1.

Realizacja koncepcji pracy szkoły

ukierunkowanej na rozwój uczniów

Wrzesień–październik

Dyrektor, zespół ewaluacyjny:

U.Saganiewicz

U.Kowalska

I.Klimowicz

1.      Narzędzia badawcze analiza dokumentów, wywiady, ankiety.

2.      Kryteria sukcesu:

·         uczniowie, rodzice i nauczyciele są zaangażowani w tworzenie koncepcji pracy szkoły,

·         uczniowie, rodzice i nauczyciele angażują się w realizację założeń koncepcji,

·         programy szkolne (wychowawczy, profilaktyki, przedmiotowe) są spójne z koncepcją pracy szkoły,

·         koncepcja pracy szkoły ukierunkowana jest na rozwój każdego ucznia

2.

Wykorzystywanie wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Październik

Dyrektor, zespół ewaluacyjny:

E.Świętek

M.Marek

A.Pałka

1.      Narzędzia badawcze analiza dokumentów, wywiady, ankiety.

2.      Kryteria sukcesu:

·         analiza jest pracą zespołową nauczycieli,

·         wnioski z analizy wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych z poprzedniego roku szkolnego są znane wszystkim nauczycielom,

·         nauczyciele uwzględniają wyniki analizy w swojej pracy,

·         wnioski z analizy sprawdzianów są wdrażane poprzez uświadomienie uczniom celów i zadań nauczania – uczenia się

3.

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Listopad–grudzień

Dyrektor, zespół ewaluacyjny:

U.Kowalska

A.Bera

A.Dziedzic

1.      Narzędzia badawcze analiza dokumentów, wywiady, ankiety.

2.      Kryteria sukcesu:

·         nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia,

·         nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów,

·         szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości,

·         szkoła organizuje pomoc w specyficznych trudnościach w nauce,

·         społeczność szkolna przeciwdziała specyficznym dla grup dziecięcych i młodzieżowych formom wykluczenia z uwagi na status społeczny i ekonomiczny

4.

Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

Styczeń– luty

Dyrektor, zespół ewaluacyjny

1.      Narzędzia badawcze ankiety, analiza dokumentów, wywiady, obserwacje lekcji.

2.      Kryteria sukcesu:

·         nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej,

·         monitorowanie realizacji podstawy przeprowadza się w perspektywie każdego ucznia,

·         nauczyciele i uczniowie współpracują w procesie uczenia się,

·         nauczyciele znają podstawę programową poprzednich i następnych etapów kształcenia,

·         zespół nauczycieli uczących w szkole jest odpowiedzialny za realizację całości podstawy programowej

5.

Respektowane są normy społeczne

Marzec

Dyrektor, zespół ewaluacyjny:

A.Basista

J.Bajer

1.    Narzędzia badawcze ankiety, analiza dokumentów, wywiady, obserwacje lekcji.

2.    Kryteria sukcesu:

·         w szkole przestrzega się praw dziecka i ucznia,

·         w szkole podejmowane są działania antydyskryminacyjne,

·         uczniowie są zaangażowani w działania samorządu,

·         zasady postępowania i współżycia w szkole są przestrzegane przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów

6.

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Kwiecień–maj

Dyrektor, zespół ewaluacyjny:

H.Dziura

I.Klimowicz

U.Kowalska

E.Świętek

1.      Narzędzia badawcze ankiety, analiza dokumentów, wywiady, obserwacje lekcji.

2.      Kryteria sukcesu:

·         nauczyciele pracujący w jednym oddziale współpracują w zakresie: planowania, realizacji, analizy i doskonalenia procesów edukacyjnych,

·         współpraca między nauczycielami sprzyja korelacji międzyprzedmiotowej oraz podejmowaniu działań interdyscyplinarnych,

·         programy nauczania funkcjonujące w szkole są spójneWstępna diagnoza

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 

Lp.

Wymaganie

Wstępna diagnoza

Tak

Nie

Brak informacji

Źródło informacji

1.

Realizacja koncepcji pracy szkoły

 

 

 

 

2.

Wykorzystywanie wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

 

 

 

 

3.

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację

 

 

 

 

4.

Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

 

 

 

 

5.

Działania wychowawcze

 

 

 

 

6.

Respektowane są normy społeczne

 

 

 

 
Projekt ewaluacji 1

Realizacja koncepcji pracy szkoły ukierunkowanej na rozwój uczniów

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Diagnoza stopnia zaangażowania uczniów i rodziców w tworzenie i realizowanie koncepcji pracy szkoły w celu ukierunkowania jej na rozwój każdego ucznia

Określenie odbiorców ewaluacji

Rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektor

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

·         Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (wrzesieńpaździernik).

·         Wyniki potrzebne w pierwszych miesiącach roku szkolnego.

·         Koszt papieru, tonera.

·         Wyniki ewaluacji z poprzedniego roku szkolnego

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)

Dwie osoby – nauczyciele wychowawcy lub:

·         nauczyciel jako koordynator ewaluacji,

·         pedagog, psycholog (jeżeli są zatrudnieni w szkole).

Obie osoby będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport

Określenie przedmiotu ewaluacji

Koncepcja pracy szkoły jest wspólnym przedsięwzięciem całej społeczności szkolnej i ukierunkowana jest na rozwój każdego ucznia

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

1.      Które elementy koncepcji pracy szkoły powstały z inicjatywy rodziców i uczniów?

2.      Czy koncepcja powstała jako wspólne dzieło całej społeczności szkolnej?

3.      Czy udział uczniów i rodziców w realizowaniu koncepcji jest systematyczny?

4.      Czy przedstawiciele uczniów i rodziców są angażowani w dokonywanie zmian w koncepcji?

5.      Które elementy koncepcji potwierdzają ukierunkowanie na rozwój każdego ucznia?

6.      Czy programy szkolne są spójne z koncepcją pracy szkoły?

7.       Czy działania wychowawcze, dydaktyczne podejmowane w szkole są spójne z koncepcją pracy szkoły?

Określenie kryteriów ewaluacji

1.      Uczniowie, rodzice i nauczyciele zaangażowani są w tworzenie koncepcji pracy szkoły.

2.      Uczniowie, rodzice i nauczyciele angażują się w realizację założeń koncepcji.

3.      Programy szkolne (wychowawczy, profilaktyki, przedmiotowe) są spójne z koncepcją pracy szkoły.

4.      Koncepcja pracy szkoły ukierunkowana jest na rozwój każdego ucznia

Dobór metod badawczych

Analiza dokumentów, ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, ankieta dla uczniów, obserwacja zajęć

Określenie ram

czasowych ewaluacji

(harmonogramu)

·         Wrzesień – opracowanie koncepcji ewaluacji, analiza dokumentów.

·         Październik – zebranie informacji od dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły.

·         Koniec października – raport ewaluacyjny

Określenie formatu

raportu i sposobu

upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach

 

Projekt ewaluacji 2

 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Organizacja wspomagania rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji

Określenie odbiorców ewaluacji

·         Nauczyciele,

·         dyrektor,

·         uczniowie,

·         rodzice

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

·         Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (listopad–grudzień).

·         Wyniki potrzebne przed rozpoczęciem drugiego półrocza.

·         Koszt papieru, tonera.

·         Analiza skarg i wniosków rodziców, protokołów powypadkowych

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)

Trzy osoby – nauczyciele wychowawcy lub:

·         nauczyciel jako koordynator ewaluacji,

·         pedagog, psycholog.

Obie osoby będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport

Określenie przedmiotu ewaluacji

Ocena działań szkoły w zakresie organizacji wspomagania rozwoju uczniów

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

1.      W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia?

2.      Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów?

3.      Czy szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości?

4.      Jakie formy pomocy organizuje szkoła w specyficznych trudnościach w nauce?

5.      Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?

6.      Czy działania przeciwdziałające wkluczeniom uczniów z uwagi na status społeczny i ekonomiczny organizowane przez szkołę są skuteczne?

Określenie kryteriów ewaluacji

1.      Nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia.

2.      Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów.

3.      Szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości.

4.      Szkoła organizuje pomoc w specyficznych trudnościach w nauce

Dobór metod badawczych

Ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, obserwacja zajęć, wywiad z dyrektorem – kwestionariusz, ankieta i rozmowy z uczniami

Określenie ram

czasowych ewaluacji

(harmonogramu)

·         2–10 listopada – opracowanie koncepcji ewaluacji.

·         12–30 listopada – zebranie informacji od dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły.

·         20 grudnia – raport ewaluacyjny

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach

 

 

Załącznik nr 2

Ocena pracy nauczycieli

Lp.

Rodzaj oceny

Zakres realizacji

Terminy

Osoby

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

1.

Ocena pracy nauczyciela:

H.Dziura, I.Klimowicz, A.Dziedzic

Dokumentowanie pracy nauczycieli niezbędnej do dokonania oceny pracy

Cały rok szkolny

Trzech nauczycieli

Obserwacja zajęć, hospitacje

2.

Ocena dorobku zawodowego: M. Kłeczek – Marek

 (VI.2014 r.)

Dokumentowanie działań nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego:

·         ocena planów rozwoju pod kątem zgodności z koncepcją pracy szkoły,

·         ocena projektów i programów edukacyjnych,

·         wykorzystanie przez nauczycieli technologii komputerowej

Cały rok szkolny

Nauczyciele odbywający staż

Kontrola działań nauczyciela opiekuna stażu, kontrola dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, obserwacje, hospitacje, ankietowanie

 

 


Załącznik nr 3

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

Cel obserwacji

Tematyka obserwacji

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

Celem obserwacji zajęć jest:

·        gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,

·        wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,

·        diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,

·        ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy dzieci.

 

Obserwacji mogą podlegać:

·         zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami, imprezy szkolne

1.      Kształtowanie u uczniów umiejętność uczenia się.

2.      Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

3.      Informowanie uczniów o celach uczenia się.

4.      Dostosowanie metod pracy do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

5.      Diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, sposobów uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia.

6.      Angażowanie wszystkich uczniów podczas zajęć.

7.      Zachęcanie każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.

8.      Umiejętność pracy zespołowej.

9.      Realizacja podstawy programowej.

10.  Stosowanie metod aktywizujących uczniów.

11.  Poziom osiągania przez nauczyciela wyznaczonych celów.

12.  Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych.

13.  Stosowanie pomocy dydaktycznych.

14.  Celowość zadawania prac domowych – dostosowanie do indywidualnych możliwości uczniaHarmonogram  obserwacji  zajęć  w  roku  szkolnym  2013 - 2014.

Tematyka  obserwacji

Imię  i  nazwisko  nauczyciela

Termin  obserwacji

Klasa

Przedmiot

Potw.

Zachęcanie  uczniów  do  podejmowania  różnych  aktywności

Helena  Dziura

07 – 11.X.2013.

Biblioteka

 

 

Realizacja  podstawy  programowej

 

Aneta  Dziedzic

 

04 – 08.XI.2013.

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

 

Dostosowanie  metod  pracy  do  potrzeb  ucznia, grupy

Iwona  Klimowicz

09 – 13.XII.2013.

Klasa II

Język angielski

 

Poziom  osiągnięcia  przez  nauczyciela  wyznaczonych  celów

Andrzej  Pałka

13 – 17.I.2014.

 

Klasa V

Wych.  fizyczne

 

 

Stosowanie  pomocy  dydaktycznych

 

Joanna  Bajer

 

17 – 21.II.2014.

Klasa  III

Edukacja wczesnoszkolna

 

Tworzenie  atmosfery  sprzyjającej  uczeniu  się

Agnieszka  Basista

10 – 14.III.2014.

Klasa  IV

Historia

 

Celowość  zadawania  prac  domowych – dostosowanie  do  indywidualnych  możliwości  ucznia.

 

Urszula  Kowalska

 

17 – 21.III.2014.

Klasa  VI

Matematyka

 

 

 

 

Umiejętność  pracy  zespołowej

 

Edyta  Świętek

 

01 – 04.IV.2014.

Klasa  II

Edukacja  wczesnoszkolna

 

 

 

Stosowanie  metod  aktywizujących

Michalina  Kłeczek  Marek

07 – 11.IV.2014.

Klasa IV

Język polski

 

Wykorzystanie  czasu  zajęć  edukacyjnych

Urszula  Saganiewicz

12 – 16.V.2014.

Chór  szkolny

 

Angażowanie  wszystkich  uczniów  podczas  zajęć

Anna  Lorek  Bera

19 – 23.V.2014.

Godziny kartowe art.42 KN

 

Diagnozowanie  potrzeb  i  możliwości  rozwojowych  uczniów

Ewa  Lipińska  Glica

 

02 – 06.VI.2014.

Oddział  przedszkolny

 

Załącznik nr 4

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

 

Lp.

Formy doskonalenia zawodowego

Tematyka szkolenia

Liczba nauczycieli

Planowany

termin

1.

Warsztaty metodyczne

Jak budować własny program nauczania?

10

Październik

2.

Warsztaty metodyczne

Praca zespołowa nauczycieli

Wszyscy nauczyciele

Listopad

3.

Warsztaty metodyczne

Praca z nowoczesnymi technologiami

5

Grudzień

4.

Warsztaty metodyczne

Bezpieczeństwo w szkole

5

Styczeń

5.

Konferencja

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

2

Styczeń

6.

Warsztaty metodyczne

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

2

Luty

7.

Warsztaty metodyczne

Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

1

Luty

8.

Konferencja

Promocja i budowanie wizerunku szkoły

5

Marzec

9.

Warsztaty metodyczne

Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych

5

Kwiecień

10.

Warsztaty metodyczne

Ocenianie kształtujące

5

Maj

 

Załącznik nr 5

 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek

Czynności kontrolne

Termin

Dokumentacja

Osoba kontrolująca

 

Kontrola dokumentacji wychowawczej

Cały rok szkolny

Dokumenty prowadzone przez wychowawców

Dyrektor

 

Kontrola systematyczności oceniania

Cały rok szkolny

Dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć

Dyrektor

 

Kontrola prowadzenia dokumentacji nauczania

Listopad

Księgi uczniów, księgi ewidencji, arkusze nauczania

Dyrektor

 

Kontrola realizacji programów nauczania/podstawy programowej

Cały rok szkolny

Podstawa programowa, program nauczania, plan nauczania

Dyrektor

 

Kontrola dokumentacji wycieczek szkolnych

Każdorazowo

Szczegółowa dokumentacja wszystkich wycieczek – zgodnie z arkuszem kontroli

Dyrektor

 

Kontrola stanu technicznego obiektu szkoły

Cały rok szkolny

Dokumentacja techniczna, protokoły, przeglądy

Dyrektor

 

Kontrola realizacji godzin wynikających z art. 42 KN

Luty, czerwiec

Dzienniki zajęć

Dyrektor

 

 

Załącznik nr 6

 

Nadzór nad realizacją podstawy programowej – cele ogólne kształcenia

Umiejętności

Nadzór

Kontrola

Ewaluacja

Wspomaganie

Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

Analiza dokumentów, zapisy w dzienniku

1.      Ankieta dla uczniów.

2.      Wywiad z nauczycielem informatyki.

3.      Obserwacje lekcji:

·         wykorzystanie technologii informatycznej w sali lekcyjnej, w której odbywają zajęcia,

·         wykorzystanie z szkolnej pracowni komputerowej.

4.      Systematyczność wykorzystania technologii komputerowej

Szkolenie wykorzystanie technologii komputerowej

Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata

Analiza planów nauczania

Ankieta dla uczniów, wywiad z nauczycielami wybranych przedmiotów, obserwacje zajęć

Szkolenie dotyczące aktywnych metod nauczania

Umiejętność pracy zespołowej

Analiza planów dydaktycznych

Ankieta dla uczniów, wywiad z nauczycielami, obserwacja zajęć

Szkolenie z metody projektu

 

Załącznik nr 7

 

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

Lp.

Sprawdzenie terminu

Prawidłowość realizacji

Problemy w realizacji

Kryteria sukcesu tak/nie

1.

Październik

 

 

 

 

2.

Listopad

 

 

 

 

3.

Styczeń

 

 

 

 

 

 


 


 

 


 


 
AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT