-


-
 
        PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUCHORABIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
•    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
•    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270),
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U z 2015 r. poz. 1214).

I.    Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 Ustawy Prawo oświatowe, w trybie planowanych lub doraźnych działań.

II.    Formami nadzoru pedagogicznego są:

1.    Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.
2.    Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
3.    Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:


•    organizowanie szkoleń i narad,
•    motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
•    obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji.


III.    Źródła planowania nadzoru:

1.    Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym:

•    poprawa efektów nauczania poprzez:
o    pełną realizację podstawy programowej,
o    zapewnienie nauczycielom właściwej bazy lokalowej i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej i wybranych programów nauczania,
o    systematyczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy,
o    organizację zajęć dodatkowych uwzględniającą potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów.


2.    Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

•    ewaluacja,
•    kontrola,
•    wspomaganie,
•    monitorowanie.


3.    Plan nadzoru kuratora oświaty:

•    ewaluacja,
•    kontrola,
•    wspomaganie,
•    monitorowanie.


4.    Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, Ustawa o systemie oświaty (Ustawa Prawo oświatowe):

•    procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,
•    uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
•    szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację,
•    rodzice są partnerami szkoły lub placówki,
•    realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
•    przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
•    przestrzeganie statutu szkoły lub placówki.Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018

Lp.

 

Zakres realizacji – forma nadzoru

 

Numer załącznika

 

Uwagi

1.

 

Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej

 

1

 

 

2.

 

Ocena pracy nauczycieli

 

2

 

 

3.

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

 

3

 

 

4.

 

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

 

4

 

 

5.

 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa

 

5

 

 

6.

 

Nadzór nad realizacją podstawy programowej

 

6

 

 

7.

 

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

 

7

 

 


Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej będzie:

 1.      Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji:

 ·         systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej,

·         analiza programów nauczania w zakresie uwzględniania osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,

·         analiza osiągnięć każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych,

·         ewaluacja skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.

 

2.      Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się:

 ·         planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole,

·         współpraca nauczycieli, w tym nauczycieli pracujących w jednym oddziale, w zakresie planowania, organizowania, realizowania i modyfikowania procesów edukacyjnych,

·         nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy,

·         uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania,

·         nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału,

·         sposób informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój,

·         nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

 Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną działalność statutową szkoły, z uwzględnieniem:

 
1.      Realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania.

2.      Przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach.

3.      Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

4.      Kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i dokumentacji obserwacji dzieci.

5.      Monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli.

 

Wspomaganie nauczycieli ma na celu:

1.      Organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami szkoły.

2.      Opracowanie planu WDN.

3.      Finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego.

4.      Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

5.      Pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego.

 

Monitorowanie:

 Monitorowanie podstawy programowej.


 

Załącznik nr 1

Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej

Lp.

Przedmiot ewaluacji

Terminy

Osoby odpowiedzi

 

 

 

 

1.

Realizacja  podstawy  programowej w zakresie celów  ogólnych umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów  realizacji

Grudzień - styczeń

Dyrektor, zespół ewaluacyjny

2.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Marzec - kwiecień

Dyrektor, zespół ewaluacyjny

Wstępna diagnoza

Lp.

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej

Wstępna diagnoza

Tak

Nie

Brak informacji

Źródło informacji

1.

Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

 

 

 

 

2.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

 

 

 

Projekt ewaluacji nr 1

Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Realizacja podstawy programowej przez wszystkich nauczycieli

Określenie odbiorców ewaluacji

Dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

·         Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące ( grudzień - styczeń),

·         wyniki potrzebne po I półroczu roku szkolnego,

·         koszt papieru, tonera,

·         wyniki ewaluacji z poprzedniego roku szkolnego

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)

Nauczyciele :

·         nauczyciel jako koordynator ewaluacji,

·         pedagog, psycholog (jeżeli są zatrudnieni w szkole).

Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport

Określenie przedmiotu ewaluacji

Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

1.      W jaki sposób nauczyciele realizują cele określone w podstawie programowej?

2.      W jaki sposób nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej?

3.      W jaki sposób organizacja zespołów nauczycielskich sprzyja realizacji podstawy programowej?

4.    W jaki sposób nauczyciele wykorzystują podstawę programową wcześniejszych etapów edukacyjnych?

Określenie kryteriów ewaluacji

1.      Nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej.

2.      Monitorowanie realizacji podstawy przeprowadza się w perspektywie każdego ucznia.

3.      Nauczyciele i uczniowie współpracują w procesie uczenia się.

4.      Nauczyciele znają podstawę programową poprzednich i następnych etapów kształcenia.

5.      Zespół nauczycieli uczących w szkole jest odpowiedzialny za realizację całości podstawy programowej

Dobór metod badawczych

Analiza dokumentów, ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, ankieta dla uczniów, obserwacja zajęć

Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)

·         grudzień – opracowanie koncepcji ewaluacji, analiza dokumentów,

·         styczeń – zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły,

·         koniec stycznia – raport ewaluacyjny

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach


Projekt ewaluacji nr 2

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Planowanie procesów edukacyjnych jest efektem zespołowej pracy nauczycieli

Określenie odbiorców ewaluacji

Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

·         Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (marzec- kwiecień),

·         wyniki potrzebne na koniec drugiego półrocza,

·         koszt papieru, tonera

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)

Trzy osoby – nauczyciele wychowawcy lub:

·         nauczyciel jako koordynator ewaluacji,

·         pedagog, psycholog.

Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport

Określenie przedmiotu ewaluacji

Ocena działań szkoły w zakresie współdziałania nauczycieli w zakresie organizacji procesów edukacyjnych

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

1.  W jaki sposób planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów?

2.   W jaki sposób nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych?

3.   Czy współpraca nauczycieli służy rozwojowi uczniów?

4.   Co świadczy o tym, że uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania?

5.Które metody pracy, stosowane przez nauczycieli są dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału?

6.W jaki sposób nauczyciele informują uczniów o jego postępach w nauce?

7.  W jaki sposób ocenianie pomaga uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój?

8.   Czy nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się?

9.  Czy kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się jest w szkole powszechne?

Określenie kryteriów ewaluacji

1.      Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów.

2.      Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

3.      Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

4.      Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania.

5.      Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

6.      Sposób informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.

7.      Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

8.      Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Dobór metod badawczych

Ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, obserwacja zajęć, wywiad z dyrektorem – kwestionariusz, ankieta i rozmowy z uczniami

Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)

·         marzec – opracowanie koncepcji ewaluacji,

kwiecień – zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły,

·         kwiecień – raport ewaluacyjny

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach


Załącznik nr 2

Ocena pracy nauczycieli

 

Lp.

Rodzaj oceny

Zakres realizacji

Terminy

Osoby

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

1.

Ocena pracy nauczyciela

Dokumentowanie pracy nauczycieli niezbędne do dokonania oceny pracy

Cały rok szkolny

Trzech nauczycieli

Obserwacja zajęć

2.

Ocena dorobku zawodowego

Dokumentowanie działań nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego:

·         ocena planów rozwoju pod kątem zgodności z koncepcją pracy szkoły,

·         ocena projektów i programów edukacyjnych,

·         wykorzystanie przez nauczycieli technologii komputerowej

Cały rok szkolny

Nauczyciele odbywający staż

Kontrola działań nauczyciela opiekuna stażu, kontrola dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, obserwacje, ankietowanie

 

 

 

Załącznik nr 3

Obserwacja zajęć nauczycieli

Cel obserwacji

Tematyka obserwacji

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

Celem obserwacji zajęć jest:

·         gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,

·         wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,

·         diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,

·         ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów.

 

Obserwacji mogą podlegać:

·         zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami, imprezy szkolne

1.      Kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się.

2.      Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

3.      Informowanie uczniów o celach uczenia się.

4.      Dostosowanie metod pracy do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

5.      Diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia.

6.      Angażowanie wszystkich uczniów podczas zajęć.

7.      Zachęcanie każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.

8.      Umiejętność pracy zespołowej.

9.      Realizacja podstawy programowej.

10.  Stosowanie metod aktywizujących uczniów.

11.  Poziom osiągania przez nauczyciela wyznaczonych celów.

12.  Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych.

13.  Stosowanie pomocy dydaktycznych.

14.  Celowość zadawania prac domowych – dostosowanie do indywidualnych możliwości ucznia


Plan obserwacji lekcji i zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Uwagi

1.    

Agnieszka  Basista

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    

Angelina  Kadula

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    

Iwona  Klimowicz

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    

Andrzej  Pałka

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    

Urszula  Kowalska

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

6.    

Anna  Lorek – Bera

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7.    

Helena  Dziura

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

8.    

Urszula  Saganiewicz

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

9.    

Joanna  Bajer

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

10.     

Edyta  Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

11.     

Ewa  Lipińska – Glica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

12.     

Aneta  Dziedzic

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

13.     

Ks. Marcin  Jakubiak

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

14.     

Helena  Bukowiec

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

15.     

Lila  Dębosz

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

16.     

Janusz  Kulpa

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

  

Załącznik nr 4

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN


Lp.

Formy doskonalenia zawodowego

Tematyka szkolenia

Liczba nauczycieli

Planowany

termin

1.

Warsztaty metodyczne

Diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się w pracy z wychowankami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym

2

Bieżący rok szkolny

2.

Warsztaty metodyczne

Jak skutecznie zachęcać uczniów do aktywności

2

I półrocze

3.

Warsztaty metodyczne

Praca z nowoczesnymi technologiami

3

Bieżący rok szkolny

4.

Warsztaty metodyczne

Bezpieczeństwo w szkole

1

Bieżący rok szkolny

5.

Konferencja

Wzmacnianie  wychowawczej  roli  szkoły

16

Listopad

6.

Warsztaty metodyczne

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

2

Bieżący rok szkolny

7.

Warsztaty metodyczne

Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

1

Bieżący rok szkolny

8.

Konferencja

Podnoszenie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Wszyscy  nauczyciele

II  półrocze
Załącznik nr 5

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

Czynności kontrolne

Termin

Dokumentacja

Osoba kontrolująca

Kontrola dokumentacji wychowawczej

Cały rok szkolny

Dokumenty prowadzone przez wychowawców

Dyrektor

Kontrola systematyczności oceniania

Cały rok szkolny

Dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć

Dyrektor

Kontrola prowadzenia dokumentacji nauczania

Listopad

Księgi uczniów, księgi ewidencji, arkusze nauczania

Dyrektor

Kontrola realizacji programów nauczania/podstawy programowej

Cały rok szkolny

Podstawa programowa, program nauczania, plan nauczania

Dyrektor

Kontrola dokumentacji wycieczek szkolnych

Każdorazowo

Szczegółowa dokumentacja wszystkich wycieczek – zgodnie z arkuszem kontroli

Dyrektor

Kontrola stanu technicznego obiektu szkoły

Cały rok szkolny

Dokumentacja techniczna, protokoły, przeglądy

Dyrektor
Załącznik nr 6

Nadzór nad realizacją podstawy programowej – cele ogólne kształcenia


Umiejętności

Nadzór

Kontrola

Ewaluacja

Wspomaganie

Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
-komunikacyjnymi

Analiza dokumentów, zapisy w dzienniku

1.      Ankieta dla uczniów.

2.      Wywiad z nauczycielem informatyki.

3.      Obserwacje lekcji:

·         wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia,

·         korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej.

4.      Systematyczność wykorzystania technologii komputerowej

Szkolenie z wykorzystania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych

Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata

Analiza planów nauczania

Ankieta dla uczniów, wywiad z nauczycielami wybranych przedmiotów, obserwacje zajęć

Szkolenie dotyczące aktywnych metod nauczania

Umiejętność pracy zespołowej

Analiza planów dydaktycznych

Ankieta dla uczniów, wywiad z nauczycielami, obserwacja zajęć

Szkolenie z zasad stosowania metody projektuZałącznik nr 7

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznegoLp.

Termin

Prawidłowość realizacji

Problemy w realizacji

Kryteria sukcesu tak/nie

1.

Październik

Dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów

 

 

2.

Listopad

Organizacja zajęć dodatkowych uwzględniająca potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów

 

 

3.

Styczeń

Prawidłowa realizacja zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy

 

 

AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT