-


- 
        PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUCHORABIE
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U z 2015 r. poz. 1214).

 

I.Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy o systemie oświaty, w trybie planowanych lub doraźnych działań.

II.Formami nadzoru pedagogicznego są:

1.      Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.

2.      Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

3.      Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

·         organizowanie szkoleń i narad,
·         motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
·         obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji.

 

III.Źródła planowania nadzoru:

 

1.      Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym:

·         poprawa efektów nauczania poprzez:

o    pełną realizację podstawy programowej,
o    zapewnienie nauczycielom właściwej bazy lokalowej i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej i wybranych programów nauczania,
o    systematyczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy,
o    organizację zajęć dodatkowych uwzględniającą potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

2.                  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

  1.  Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie  kompetencji czytelniczych wśród  dzieci  i młodzieży
  2.  Rozwijanie kompetencji  informatycznych dzieci  w szkołach
   3.  Kształtowanie  postaw , wychowanie  do wartości
 

3.                  Plan nadzoru kuratora oświaty:

W  zakresie  kontroli:

1. Prawidłowość  organizacji i  funkcjonowania  biblioteki  szkolnej
2. Zgodność  z przepisami  prawa przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

          W  zakresie  ewaluacji :

1.    Kształtowane    postawy i  respektowane  normy  społeczne  -  szkoła  wspomaga  rozwój  uczniów z  uwzględnieniem  ich  indywidualnej sytuacji
           Monitorowanie  obejmuje :
1.  Sposób  realizacji zadań  z zakresu  upowszechniania  czytelnictwa
2.    Organizacje  pracy  świetlicy
·         ewaluacja,
·         kontrola,
·         wspomaganie,
·         monitorowanie.

 

4.                  Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, Ustawa o systemie oświaty:

·         procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,
·         uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
·         szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację,
·         rodzice są partnerami szkoły lub placówki,
·         realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
·         przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
·         przestrzeganie statutu szkoły lub placówki.

 

 

Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017

 

Lp.

 

Zakres realizacji – forma nadzoru

 

Numer załącznika

 

Uwagi

1.

 

Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej

 

1

 

 

2.

 

Ocena pracy nauczycieli

 

2

 

 

3.

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

 

3

 

 

4.

 

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

 

4

 

 

5.

 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa

 

5

 

 

6.

 

Nadzór nad realizacją podstawy programowej

 

6

 

 

7.

 

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

 

7

 

 

 

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej będzie:

 

  1. Aktywności uczniów:
·         stopień zaangażowania uczniów w zajęcia prowadzone w szkole lub i chętnie w nich uczestniczą,
·         współpraca uczniów podczas realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego,
·         uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły.

 

Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną działalność statutową szkoły, z uwzględnieniem:

1.      Realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania.
2.      Przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach.
3.      Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
4.      Kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i dokumentacji obserwacji dzieci.
5.      Monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli.

 

Wspomaganie nauczycieli ma na celu:

1.      Organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami szkoły.
2.      Opracowanie planu WDN.
3.      Finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego.
4.      Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
5.      Pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego.

 

Monitorowanie:

 

Monitorowanie podstawy programowej.

Załącznik nr 1

Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej

 

Lp.

Przedmiot ewaluacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

1.

Aktywność uczniów

Grudzień - styczeń

Dyrektor, zespół ewaluacyjny

 

Wstępna diagnoza

 

Projekt ewaluacji nr 1

  

Aktywność uczniów

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Organizacja wspierania aktywności uczniów w szkole

Określenie odbiorców ewaluacji

Dyrektor Szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

·         Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (listopad–grudzień),

·         wyniki potrzebne przed rozpoczęciem drugiego półrocza,

·         analiza skarg i wniosków rodziców, protokołów powypadkowych

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)

 osoby – nauczyciele : U. Saganiewicz , J. Klimowicz  , A  Pałka , A  Basista

 

Określenie przedmiotu ewaluacji

Ocena działań szkoły w zakresie organizacji wspomagania rozwoju uczniów

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

1.      W jaki sposób nauczyciele zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności ?

2.      Jakie działania nauczycieli uwzględniają w procesie edukacyjnym potrzebę aktywności uczniów?

3.      W jaki sposób szkoła zapewnia warunki do rozwijania aktywności uczniów?

4.      Jakie formy aktywności mogą rozwijać uczniowie w szkole?

5.      Jakie działania  nauczycieli stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności?

6.      Jak wielu uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych realizowanych w szkole?

Określenie kryteriów ewaluacji

1.      Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania

2.      różnorodnych aktywności.

3.      Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole.

4.      Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach szkolnych.

5.      Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego.

6.      Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju oraz  rozwoju szkoły

Dobór metod badawczych

Ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, obserwacja zajęć, wywiad z Dyrektorem – kwestionariusz, ankieta i rozmowy z uczniami

Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)

·         15–30 września– opracowanie koncepcji ewaluacji,

·         grudzień - styczeń – zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli, Dyrektora Szkoły,

·         styczeń  2017 r  – raport ewaluacyjny

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach

 

Załącznik nr 2

Ocena pracy nauczycieli
 

Lp.

Rodzaj oceny

Zakres realizacji

Terminy

Osoby

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

1.

Ocena pracy nauczyciela

Dokumentowanie pracy nauczycieli niezbędne do dokonania oceny pracy

Cały rok szkolny

Trzech nauczycieli

Obserwacja zajęć

2.

Ocena dorobku zawodowego

Dokumentowanie działań nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego:

·         ocena planów rozwoju pod kątem zgodności z koncepcją pracy szkoły,

·         ocena projektów i programów edukacyjnych,

·         wykorzystanie przez nauczycieli technologii komputerowej

Cały rok szkolny

Nauczyciele odbywający staż

Kontrola działań nauczyciela opiekuna stażu, kontrola dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, obserwacje, ankietowanie

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

Cel obserwacji

Tematyka obserwacji

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

Celem obserwacji zajęć jest:

·         gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,

·         wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,

·         diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,

·         ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów.

 

Obserwacji mogą podlegać:

·         zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami, imprezy szkolne

1.  Kształtowanie u uczniów umiejętność uczenia się.

2.   Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

3.   Informowanie uczniów o celach uczenia się.

4.   Dostosowanie metod pracy do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

5.Diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia.

6.Angażowanie wszystkich uczniów podczas zajęć.

7.  Zachęcanie każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.

8.   Umiejętność pracy zespołowej.

9.  Realizacja podstawy programowej.

10. Stosowanie metod aktywizujących uczniów.

11.     Poziom osiągania przez nauczyciela wyznaczonych celów.

12. Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych.

13. Stosowanie pomocy dydaktycznych.

14. Celowość zadawania prac domowych – dostosowanie do indywidualnych możliwości ucznia

 

Plan obserwacji lekcji i zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Uwagi

1.   

Ewa  Lipińska Glica

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Edyta  Świętek

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Joanna Bajer

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Aneta  Dziedzic

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

5.   

Iwona  Klimowicz

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

6.   

Angelina Kadula

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   

Urszula  Saganiewicz

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

8.   

Andrzej Pałka

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

9.   

Urszula Kowalska

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

10.                   

Agnieszka  Basista

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

11.                   

Anna lorek Bera

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

12.                   

Helena  Dziura

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

13.                   

Krystian Piwowarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Załącznik nr 4

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

 

Lp.

Formy doskonalenia zawodowego

Tematyka szkolenia

Liczba nauczycieli

Planowany

termin

1.

Warsztaty metodyczne

Diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się w pracy z wychowankami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym

5

Październik

2.

Warsztaty metodyczne

Jak skutecznie zachęcać uczniów do aktywności

Wszyscy nauczyciele

Listopad

3.

Warsztaty metodyczne

Praca z nowoczesnymi technologiami

3

Grudzień

4.

Warsztaty metodyczne

Bezpieczeństwo w szkole

1

Styczeń

5.

Konferencja

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

2

Styczeń

6.

Warsztaty metodyczne

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

5

Luty

7.

Warsztaty metodyczne

Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

1

Luty

8.

Konferencja

Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły

4

Marzec

9.

Warsztaty metodyczne

Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych

2

Kwiecień

10.

Warsztaty metodyczne

Ocenianie kształtujące

5

Maj

 

Załącznik nr 5

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek

 

Czynności kontrolne

Termin

Dokumentacja

Osoba kontrolująca

Kontrola dokumentacji wychowawczej

Cały rok szkolny

Dokumenty prowadzone przez wychowawców

Dyrektor

Kontrola systematyczności oceniania

Cały rok szkolny

Dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć

Dyrektor

Kontrola prowadzenia dokumentacji nauczania

Listopad

Księgi uczniów, księgi ewidencji, arkusze nauczania

Dyrektor

Kontrola realizacji programów nauczania/podstawy programowej

Cały rok szkolny

Podstawa programowa, program nauczania, plan nauczania

Dyrektor

Kontrola dokumentacji wycieczek szkolnych

Każdorazowo

Szczegółowa dokumentacja wszystkich wycieczek – zgodnie z arkuszem kontroli

Dyrektor

Kontrola stanu technicznego obiektu szkoły

Cały rok szkolny

Dokumentacja techniczna, protokoły, przeglądy

Dyrektor

 

Załącznik nr 6

Nadzór nad realizacją podstawy programowej – cele ogólne kształcenia

 

Umiejętności

Nadzór

Kontrola

Ewaluacja

Wspomaganie

Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
-komunikacyjnymi

Analiza dokumentów, zapisy w dzienniku

1.      Ankieta dla uczniów.

2.      Wywiad z nauczycielem informatyki.

3.      Obserwacje lekcji:

·         wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia,

·         korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej.

4.      Systematyczność wykorzystania technologii komputerowej

Szkolenie z wykorzystania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych

Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata

Analiza planów nauczania

Ankieta dla uczniów, wywiad z nauczycielami wybranych przedmiotów, obserwacje zajęć

Szkolenie dotyczące aktywnych metod nauczania

Umiejętność pracy zespołowej

Analiza planów dydaktycznych

Ankieta dla uczniów, wywiad z nauczycielami, obserwacja zajęć

Szkolenie z zasad stosowania metody projektu

 

Załącznik nr 7

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

 

Lp.

Termin

Prawidłowość realizacji

Problemy w realizacji

Kryteria sukcesu tak/nie

1.

Październik

Dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów

 

 

2.

Listopad

Organizacja zajęć dodatkowych uwzględniająca potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów

 

 

3.

Styczeń

Prawidłowa realizacja zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy

 

 

 

 

 


AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT